Добромильська міська рада

Рішення 1-ої сесії друге пленарне засідання

ДОБРОМИЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                           СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша сесія (друге пленарне засідання)            Восьмого демократичного скликання.

 

                                                                                  Р І Ш Е Н Н Я

  від  04.12.2020 року №12

«Про утворення виконавчого комітету ради,

визначення його чисельності та затвердження

персонального складу».

 

         Відповідно до п. 1 підпункту 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Добромильська міська рада,-

В И Р І Ш И Л А:

1.       Утворити виконавчий комітет Добромильської міської ради.

2.       Встановити чисельність виконавчого комітету ради у складі 22 осіб.

3.       Затвердити персональний склад виконавчого комітету(додається).

4.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову м.Добромиля п.Куляса П.П.

 

 

Міський голова м.Добромиля:                             П.Куляс

 

                                                                    

Положення

про виконавчий комітет ради  Добромильської міської ради.

 

1. Виконавчим органом ради Добромильської міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється  міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови,  її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається статутом міської  ради, регламентом діяльності  міської ради, та цим Положенням, затвердженим рішенням сесії.

2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається міською  радою.  Кандидатури членів виконавчого комітету, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  вносить на розгляд ради міський голова.

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови,  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами ( секретаря) виконавчого комітету, а також керівників та старост

4. Очолює виконавчий комітет міської ради міський  голова. У виконавчому комітеті  ради функції секретаря виконує виконуючий справами(секретар).

5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

6..  До складу виконавчого комітету міської  ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

 Повноваження виконавчого комітету Добромильської міської ради

 1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені  Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд  ради;

2) координує діяльність відділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

Організація роботи виконавчого комітету ради:

Основною формою роботи виконавчого комітету  ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються  міським  головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради , секретар міської ради  та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету відповідно до розпорядження міського голови, який здійснює розподіл функціональних обов’язків між ними.

На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-економічного розвитку Добромильської  територіальної громади , бюджету та фінансів, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.

Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються керуючим справами (секретарем)  виконавчого комітету міському  голові за шість днів до засідання. Ці документи включають: проект порядку денного засідання; список осіб, які запрошуються на засідання виконкому; проект рішення виконкому.

Робота виконавчого комітету проводиться за річними та квартальними планами роботи, які затверджуються рішеннями виконкому. Плани роботи готуються керуючим справами  міської ради з урахуванням пропозицій членів виконкому не пізніш як за 15 днів до початку наступного року або кварталу і вносяться на розгляд виконкому. За результатами роботи готуються квартальні та щорічні звіти, які заслуховуються на сесії міської ради. 

Засідання виконавчого комітету: 

1.Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правочинним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою. У разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3.   Планові засідання проводяться один раз на місяць в третій вівторок  місяця.

4.  Підготовку проекту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету і після погодження із заступником міського голови, секретарем  доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.

5.   Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проекти рішень виконкому.

6.    Проект рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркуша, довідка – 3.

7.     У проектах рішень, що вносяться разом із довідкою, стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

 8.  Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар виконавчого комітету надає  міському голові, заступнику міського голови та членам виконкому і запрошеним на засідання.

 9.  У засіданнях можуть брати участь депутати міської ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.

10.  Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.

11.   У протоколі зазначаються:

·         номер протоколу, дата, час і місце складання;

·         прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;

·         порядок денний засідання;

·         розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;

·         результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

·         прийняті рішення, рекомендації і висновки.

 12.   Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій.

 13.   За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується з урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні і подається на підпис міському голові не пізніш як на третій день після засідання.

 14.    Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється секретарем виконавчого комітету протягом 5 днів і підписується селищним головою.

 15.   Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.

 16. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Повноваження виконавчого комітету ради

 

 Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

(ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

До відання виконавчих органів міської ради  належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку Добромильської міської ради,  цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку  території об’єднаної територіальної громади , ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком  території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності  територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до  органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

6) подання до  обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно  області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку територіальної громади ,  координація цієї роботи на  території Добромильської міської ради. ;

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

б) делеговані повноваження:

1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності  територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на  території;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.

 

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до обласної ради  необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів обласного бюджету;

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

3)  встановлення за узгодженим рішенням  ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності міської ради  ;

4)  здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території  об’єднаної територіальної громади , та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальної громади;

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавства;

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

б) делеговані повноваження:

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

 

 Повноваження щодо управління комунальною власністю(ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності  територіальної громади;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади;

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

б) делеговане повноваження:

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на  території Добромильської міської ради, які перебувають у державній власності.

 

 Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»):

До відання виконавчих органів міської ради належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності  територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

 

Секретар ради:                                           О.Мацько.                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                           Додаток до рішення №12 віл 04.12.2020р.

                                                                                                             першої сесії(2-ге пленарне засідання).

 

                               Персональний склад виконавчого комітету

                                Добромильської міської ради.

 

 

1.     Куляс Петро Петрович-міський голова,голова виконкому.

2.      Перший заступник міського голови з питань виконавчого комітету

3.      Завадська Галина Василівна-керуючий справами,секретар виконкому.

 

       

                                                        ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

-          Нусьо Ярослав Зенонович

-          Щерба Михайло Михайлович

-          Цісар Оксана Богданівна

-          Олійник Михайло Михайлович

-          Городецький Дмитро  Васильович

-          Зворський Петро Володимирович

-          Клепак Віктор Володимирович

-          Кріль Михайло Михайлович

-          Керницький Андрій Богданович

-          Медвідь Іван Осипович

-          Манько Тарас Володимирович

-          Гутей Ярослав Михайлович

-          Староста Нижанковицького старостинського округу

-          Староста Новоміського округу

-          Староста Міженецького округу

-          Староста Трушевицького округу

-          Староста Тернавського округу

-          Староста Княжпільського округу

-          Староста Болозівського округу

 

 

            Секретар міської ради:                               О.Мацько.

 

 

ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА  РАДА

               СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Перша сесія(друге пленарне засідання) 8-го демократичного скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                 

від  04.12 2020 року  №  9.                

 

Про утворення старостинських округів

Добромильської міської  ради та призначення старост»

     Відповідно до ч.3 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 (з урахуванням змін), Закону України «Про добровільне об’єднання громад» №157-VIII від 05.01.2015 (зі змінами), Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища», у зв’язку з необхідністю приведення нормативних актів міської  ради у відповідність з нормами діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Добромильської міської ради, що увійшли доДобромильської міської ради з адміністративним центром в м.Добромилі, Добромильська міська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Утворити на території  Добромильської міської ради ради 7 (сім) старостинських округів:

1.1. Нижанковицький старостинський округ з центром в смт.Нижанковичі, що складається з с.Боршевичі,с.Библо,с.Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області.

1.2. Міженецький старостинський округ з центром в селі Міженець, що складається з села Міженець,Зоротовичі,Стороневичі,Дроздовичі,Велюничі,

Чижки,Дешичі ,Пацьковичі  Старосамбірського району Львівської області.

1.3. Новоміський старостинський округ з центром в селі Нове місто, що складається з сіл  с.Нове місто,Боневичі,Комаровичі,Грабівниця,Посада Новоміська,Грушатичі ,Саночани Старосамбірського району Львівської області.

1.4. Княжпільський старостинський округ  з центром в селі Княжпіль, що складається з селаКняжпіль,с.Мігово,с.Кропивник,с.Велике  Старосамбірського району Львівської області.

1.5.  Трушевицький старостинський округ з центром в селі Трушевичі, що складається з селаТрушевичі,с.Передільниця,с.Підмостичі,с.Солянуватка

 с.Губичі Старосамбірського району Львівської області.

1.6.Тернавський старостинський округ з центром в с. Тернава,що складається з с.Тернава,с.П’ятниця,с.Поляна,с.Рожеве Старосамбірського району Львівської області.

1.7.Болозівський старостинський округ з центром в с.Болозів,що складається з с.Болозів.,с.Нижня Вовча,с.Конів с.Товарна Старосамбірський район Львівська область

2. Призначити:

2.1.Старостою Міженецького старостинського округу- Ковалик Марту Романівну.

2.2.Старостою Новоміського старостинського округу- Попитак Надію Йосипівну.

2.3. Старостою Княжпільського старостинського округу- Горейду Ігора Ігоровича .

2.4. Старостою Тернавського старостинського округу-Стебельського Ярослава Остаповича.

 2.5.Старостою Болозівського старостинського округу- Матвіїв Олеся Миронівна

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови

 

 

 

 

 Міський голова:                                                   П.Куляс

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№10 від 04.12.2020 р.

Положення про старосту

                                            Добромильської міської ради


І. Загальні положення

Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства, Регламенту Добромильської міської ради та визначає права і обов'язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов'язані з діяльністю старости.

II. Правовий статус старости


2.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси села (сіл), селищ, що входять до відповідного старостинського округу, і набуває своїх повноважень, починаючи з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» .

2.2. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою.

2.3. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

III. Повноваження старости


3.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на те­риторії відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна терито­ріальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл), селища та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій ко­мунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого зна­чення у відповідному селі (селах), селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.2. Обов'язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  Регламенту Добромильської  міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об'єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми поса­довими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповід­ної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом членів громади в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади у межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів територіальної громади у межах старостинського округу заяви, адресовані органам місце­вого самоврядування об'єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його під­тримання в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекорис­тування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил із питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та додержання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;

12) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкоди­ти інтересам територіальної громади та держави;

15) періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами; на вимогу не менше половини депутатів місь­кої ради староста інформує раду про свою роботу;

16) дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів;

17) виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання;

18) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням відповідного ста­ростинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

19) вести діловодство, облік і звітність із передачею документів до архіву;

20) надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу;

21) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності законами України та іншими нормативно-пра­вовими актами;

22) забезпечувати своєчасність та у повному обсязі сплати місцевих податків членами громади населеного пункту/пунктів;

23) є членом опікунської ради;

24) здійснює статистичний облік громади шляхом ведення погосподарських книг;

25) проводить моніторинг та облік кризових сімей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, а також громадян, які мають пільги відповідно до законів України;

26) виконує обов’язки адміністратора;

27) шанобливо ставитися до жителів села (сіл), селища відповідного старостинського округу та належним чином про­водити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

28) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Добромильської  міської об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

3.3. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади;

2) брати участь із правом дорадчого голосу з питань, що стосуються його старостинського округу у пленарних засіданнях міської ради, засі­даннях її постійних та тимчасових комісій;

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постій­них комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) одержувати від органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

5) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об'єднаної територіальної гро­мади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інте­ресів відповідної громади в межах відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчо­го комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

7) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок із питань, відне­сених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;

8) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, із вини яких сталося порушення;

9) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостин­ського округу;

10) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів об'єднаної територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

11) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громад­ського порядку на території відповідного старостинського округу.

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом міської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.


IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1. Староста обирається жителями села (сіл) (селища (селищ)), розташованих на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

4.2. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Кон­ституції України. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця суди­мість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.3. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п'ять років, крім випадків до­строкового припинення його повноважень із підстав і у порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування».

4.4. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та наро­дові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

Присяга приймається на пленарному засіданні міської ради, на якому відповідною тери­торіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

4.5. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися ді­яльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

4.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

4.7. Староста може бути відкликаний із посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», із особливостями, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік із моменту набуття ним повноважень.

4.8. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на збо­рах виборців у кількості не менше: 10 осіб - для відкликання старости села; 15 осіб - для відкликання старости селища.

4.9. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.

4.10. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв'язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії міською радою більшістю голосів від її загального складу.

4.11. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1,2,3 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень ста­рости; припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), - з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самовря­дування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накла­дено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим), - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерть старости), - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) з підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (відкликання з посади за народною ініціативою), - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, об­раної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень), - з дня прийняття радою рішення про дострокове припинення повноважень старости

 

5.4. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється вико­навчим комітетом міської ради і фінансується за рахунок бюджету Добромильської  міської ради.

5.5. Старості видається номерна печатка з метою надання адміністративних послуг жителям старостинського округу.


VI. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жи­телями відповідного села, селища, відповідальним – перед міською радою.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл), селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради інформує раду про свою роботу у будь-який визначений ними термін та один раз на рік звітує перед виконавчим комітетом Добромильської  міської ради.

6.3. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відпові­дальності, визначеної законом.

6.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності на підставі розпорядження міського голови.

6.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

Секретар міської ради                                                               О.Мацько

 

·          

o      

                                   ДОБРОМИЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

            СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Перша сесія(друге пленарне засідання)  Восьмого демократичного скликання

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 від 04.12.2020 року   №8

«Про затвердження першого заступника

  Добромильського міського голови».

 

                   Керуючись ст.26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,заслухавши інформацію міського голови, Добромильська міська рада,-

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Терлецьку Тетяну Іванівну першим заступником Добромильського міського голови .

 

 

            Міський голова:                        П.Куляс

 

 

FB

Старосамбірська РДА — Новини

 • ГУ ДСНС України у

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • Перезимівля озимих

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...
 • ГУ ДСНС України у Львівській області

  ...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.